گـاهی گفته می شود که پیامبر اکرم (ص ) ( العیاذ باللّه ) شهوت ران بوده اند و حتی ازتعداد ۴ زن هم فراتر رفته ۹ زن گرفتند .

اولـیـن ازدواج پـیـامـبـر اکرم (ص ) با حضرت خدیجه (ع ) بود در حالیکه حضرت بسیارجوانتر از حضرت خدیجه (ع ) بودند . ایـشـان مـدت بـیـست و چند سال با حضرت خدیجه (ع )زندگی کردند و در این مدت هیچ زن دیگری را به عقد خود درنیاوردند . از این بیست و چند سال , سیزده سال آن پس از بعثت آن حضرت بود . پـس از وفـات حـضـرت خدیجه ایشان با زنانی ازدواج کردند که برخی از آنان بیوه بودند و برخی سالخورده . بنابراین شهوت رانی و امثال آن نمی تواند دلیل ازدواج های آن حضرت باشد . زیرا اولا; همان گونه که گذشت ایشان اوج جوانی و قوه شهوت خود را تنها با حضرت خدیجه که از ایشان مسن تر بودند , گذراند . ثـانـیـا ; هـمـسـران بعدی ایشان نیز عمدتا بیوه زن یا پیر زن بودند و اگر هم جوان بودند مصالح حکومت اسلامی مثل صلح , و ترویج اسلام سبب آن چنین ازدواج هایی بوده است .