چرا پیامبر بر آنان که مخالفت کردند و به سپاه اسامه ملحق نشدند , بسیار برآشفت و لعنشان کرد ؟

خشم پیامبر بر آنان بسیار زیاد شد زیرا آگاه شد که آنان در امارت اسامه طعن کرده اند و این طعن کـردن بـه خـود پیامبر باز می گشت نه به اسامه و بدینسان ایمان نداشتن آنان به خدا و رسولش , بـرای آن حضرت , مسلم و قطعی شد و دانست که آنهامی خواهند توطئه خود را – به هر قیمت که شـده اسـت – عـمـلـی کـنند , از این روی آنان را نفرین و لعنت کرد تا به آنان و پیروانشان و تمام مـسـلـمـانـان بفهماند که امرشان به کجا کشیده شده است و اگر کسی با وجود این همه دلیل و برهان , باز هم می خواهدهلاک شود , پس بگو که هلاک شود .