آیا میان آیاتی نظیر و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذادعان ( بقره / ۱۸۶ ) و ادعـونـی اسـتـجـب لکم و آیاتی مانند ما دعاءالکافرین الا فی ضلال ( مومن / ۵۰ ) تعارض نیست ؟

خیر , زیرا وعده استجابت دعا در مورد بندگان مومن خداوند است . کسانی که شرایطدعا را دارند . اما کافران که خدا را قبول ندارند و فاقد شرایط دعا هستند اساسامخاطب آیات دسته اول نیستند .