خـداونـد در قرآن کریم می فرماید [ و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فـلـیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعلهم یرشدون ( بقره – ۱۸۶ ) ] پس چگونه است که بسیاری اوقات انسان دعا می کند اما خدا اجابت نمی کند ؟

خداوند هیچ گاه وعده ای را که داده است , تخلف نمی کند . آنچه به ظاهر عدم اجابت به نظر می رسد یا کندی اجابت , در حقیقت به دلیل عدم درک ماست . زیرا خداوندمتعال خیر انسان را از او بهتر می خواهد . و بـر هـمین اساس گاه درخواست دنیایی انسان را که به ضرر اوست تبدیل به درخواستی آخرتی می کند و گاه تبدیل به درخواست بهتری در دنیا , اما بهر حال درخواست او را مستجاب می کند : الـبـتـه بـایـد شـرایـطدعـا کـه توجه کامل و توکل و اعتماد به خداوند است در دعا کننده وجود داشته باشد .