مـا شـنـیـده ایـم بـا ندامت و پشیمانی حقیقت توبه تحقق می یابد , چگونه بنی اسرائیل که از عمل گوساله پرستی پشیمان شدند مشمول عفو خدا واقع نشدند ؟

هیچ دلیلی نداریم که پشیمانی به تنهایی در همه جا کافی بوده باشد , درست است که ندامت یکی از ارکان توبه است ولی یکی از ارکان نه همه ارکان . گناه بت پرستی وسجده در برابر گوساله آن هم در مقیاس وسیع و گسترده , آن هم برای ملتی کـه آن همه معجزات دیده بودند گناهی نبود که به آسانی بخشوده شود بلکه باید این ملت غضب پروردگار را ببیند و طعم ذلت را در این زندگی بچشد تا بار دیگر به این آسانی و سادگی به فکر چنین گناه بزرگی نیفتد .