چرا یهودیان را بنی اسرائیل می گویند ؟

( اسـرائیـل ) یـکـی از نـامـهای یعقوب , پدر یوسف می باشد , در علت نامگذاری یعقوب به این نام مورخان غیر مسلمان مطالبی گفته اند که با خرافات آمیخته است در قاموس کتاب مقدس آمده : اسرائیل به معنی کسی است که بر خدا مظفر گشت وی اضافه می کند : این کلمه لقب یعقوب بن اسـحـاق اسـت کـه در هنگام مصارعه ( کشتی گرفتن ) بافرشته خدا به آن ملقب گردید ولی دانـشـمـنـدان اسلامی مانند مرحوم طبرسی در این باره می نویسد : اسرائیل همان یعقوب فرزند اسـحـاق پـسر ابراهیم است او می گوید :اسر به معنی عبد و ئیل به معنی اللّه می باشد و این کلمه مجموعا معنی عبداللّه رامی بخشد .