[ الذین انعمت علیهم ] ( راه آنها که بر آنان نعمت دادی ) کیانند ؟

به گفته آیه ۶۹ سوره نساء چهار گروهند : پیامبران , صدیقین , شهداء و صالحین .