شناخت فطری خدا را توضیح دهید .

خـلاصـه دل انـسان با خدا آشناست و در ژرفای روح وی مایه ای برای شناخت آگاهانه خداوجود دارد که قابل رشد و شکوفایی است .