در مـوقـع نـمـاز خـواندن چرا باید رو به قبله بایستیم در حالی که خداوند همه جا هست و جهت معینی ندارد ؟

نـمـاز خـواندن به طرف قبله , نه از این جهت است که خداوند مکان یا جهت معینی دارد – همان طـور کـه قرآن در ضمن آیات مربوط به قبله مخصوصا در دو مورد به این حقیقت تصریح کرده و می فرماید : و للّه المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه اللّه مشرق و مغرب از آن خداست و به هر سو رو کنید , خدا آنجاست . (۱) ودر آیه دیگر می گوید : قل للّه المشرق و المغرب بگو مشرق و مغرب از آن خداست . (۲) – بـلـکـه از ایـن نظر است که انسان به حکم این که جسم است هنگام نماز ناچار است به یک طـرف مـتـوجه باشد ; ولی اسلام خواسته است از این موضوع حداکثر استفاده را برای تکمیل این عبادت ( نماز ) بنماید , زیرا همه می دانیم که خانه کعبه قدیمی ترین مرکز توحید است . خـانـه ای است که به دست قهرمان توحید ,ابراهیم خلیل علیه السلام تجدید بنا شده و مورد توجه تمام راهنمایان توحید وپیغمبران خدا بوده است . توجه به این مرکز توحید , توجه به خداست . درسـت است که خداوند مکانی ندارد ,اما کسی که مقابل چنین مرکزی بایستد از جهات زیادی به خدا نزدیکتر است و گویاخود را در پیشگاه او حاضر می بیند . عـلاوه بـر آن , تـوجه عموم مسلمانان جهان در هر شبانه روز پنج مرتبه به این مرکزمقدس , روح وحـدت و یـگـانگی را در دل و جان آنها پرورش می دهد و به وحدت اسلامی وهماهنگی مسلمین جـهان کمک می کند و اجتماعات مختلف اسلامی را از شرق و غرب عالم به هم مربوط می سازد و شـوکـت و عـظـمـت آنـها را ظاهر می نماید و بالاخره جوهر تعلیمات جهانی اسلام را به صورت وحدت هدف و عقیده به دنیا نشان می دهد .