در قرآن آمده است که خداوند به فحشاء و بدی امر نمی کند : قل ان اللّه لا یامربالفحشاء ( اعراف / ۲۸ ) در حـالیکه در آیه ۱۶ سوره اسری می گوید خداوند به فحشاء امر می کند ۰۰۰ امرنا مترفیها ففسقوا فیها آیا این دو آیه با یکدیگرناسازگار نیستند ؟

همانگونه که قرآن می فرماید خداوند سبحان به فشحاء امر نمی کند . عـقـل نـیـز گـواه این مطلب است چرا که امر به فحشاء از روی جهل است یا شهوت یا ضعف , در حالیکه خداوند بزرگ عالم , قادر و خیر محض است . از این رو معنای امر در آیه یااین است که ما به مردم آن قریه امر به طاعت کردیم اما آنها معصیت کردند . یـامـراد ایـن اسـت که خداوند نعمت های خود را بر آنها افزونی کرد و همین امر سبب شدکه آنان بیشتر طغیان کنند تا اطاعت نمایند .