در آیات ۲۰ تا ۳۰ سوره انعام قیامت توصیف شده است . در برخی از این آیات آمده است که کافران در چنین روزی کارهای خود را تکذیب می کنند . بـا تـوجـه به آنکه درآیات دیگر گفته شده است که روز قیامت روز ظهور و بروز حق است و همه چـیـز روشـن مـی شـود اولا تـکـذیـب کـافـران چـه سودی برای آنان دارد ؟ ثانیا , چگونه حاشا و تکذیب ممکن است ؟

دروغ و کذب کافران و مشرکان در روز قیامت برای فریب کاری و حق پوشی نیست ,آنگونه که در دنیا چنین است . زیرا قیامت ظرف ظهور حق است . امـا کـافران ومشرکان چون در دنیا همواره برای رسیدن به منافع و فرار از ضرر دروغ می گویند این حالت در آنان به صورت ملکه درآمده , در روز قیامت هم متاثر از این ملکه عمل می کنند .