( اختلاف امتی رحمه ) مصادیق این اختلاف چه چیزهایی می باشد؟

مقصود از ( ( اختلاف ) ) رفت و آمد و نشست و برخاست می باشد نه تضاد و درگیری ؛ مانند کلمه ( ( اختلاف ) ) در آیه شریفه : ( ( ان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل والنهار لایات لاولی الالباب ) ) ( آل عمران آیه ۱۹ ) که به معنای رفت و آمد شب و روز می باشد .و تفاوت آرا را از این رو اختلاف می گویند که گاه نظریه جدیدی می آید و نظر دیگر رخت بر می بندد .;