اگر رمز موفقیت در تحصیلات ترک گناه است پس چرا غربی ها از ما جلوترند؟

چه کسی رمز موفقیت در تحصیل را تماما ترک گناه دانسته است ؟

البته تقوا یاری کننده انسان در این مسایل نیز هست ، ولی آنچه موردتاکید اسلام است این است که تقوا و ترک گناه موجب کمال و تعالی و سعادت انسان در حیات دنیا و آخرت است .

در این جهان نیز تقوا پشتوانه بزرگ اخلاق و مناسبات انسانی و اجتماعی است . از طرف دیگر تقوا موجب صفای نفس و خودشناسی و خداشناسی است .

بنابراین اگر میان دو نفر و با تلاش مساوی و بهره هوشی یکسان و امکانات همسان مقایسه شود به طور یقین کسی که باتقواتر است و از شایستگی های معنوی نیز برخوردارتر است ، دارای سرعت انتقال و پیشرفت بیشتری خواهد بود .

چنان که نمونه های آن را در بسیاری ازپژوهشگران ایرانی که در مراکز تحقیقاتی غربی فعالیت می کنند، مشاهده می کنیم با وجود امکانات کم طرحهای شگفت آوری را در برابر دیدگاه کارشناسان نظامی غربی ودر پیروزی های جبهه جنگ از خو نشان می دادندمانند طرح پل فاو و جزیره مجنون و…