گرایش جوانان به فرهنگ غرب چیست ؟

گرایش به فرهنگ غربی و فسادعوامل متعددی دارد از جمله :

۱- وجود گرایش های نیرومندی همچون غریزه جنسی که طبیعتا فرد را به سوی پورنو گرافی غربی متمایل می سازد.

۲- استفاده غربی ها از عوامل . ابزارها و سرمایه های عظیم و به کارگیری تکنیک ها و شیوه های فریبنده در سطحی بسیار گسترده .

۳- ناآگاهی بسیاری از جوانان از اهداف و توطیه های دشمنان و نا دانسته پیروی نمودن از آنان .

۴-ضعف بینش صحیح اسلامی در برخی از عناصر نقش آفرین در صحنه تفکراجتماعی ( مانند برخی از دانشگاهیان و …) .

۵- به کار نگرفتن درست و کامل اصول و تعالیم اسلام در عرصه فرهنگ و بینش اجتماعی .

۶- عدم آشنایی بسیاری از خانواده ها با اصول تربیت اسلامی . مساله غرب گرایی ، پدیده ای است که سابقه ای طولانی نه تنها در کشور ما، بلکه در سطحی بسیار گسترده تردر همه کشورهای جهان سوم وجود دارد .برخی از علل این پدیده عبارت است از :

۱ – مظاهر زیبا و دلفریب حیات مادی غرب که از سویی برآیند رشدتکنولوژی است و از دیگر سو محصول غارت و به کارگیری سرمایه های کشورهای عقب مانده و ضعیف است . ۲ – به فراموشی سپردن منابع و ذخایرغنی و ارزشمند فرهنگی ، اخلاقی ، علمی و مادی خود .۳ – افتادن در دام هواها و تمایلات نفسانی که در جهان غرب برآمدنی تر و با فرهنگ آن تناسب بیشتری دارد .

انقلاب اسلامی آوای بلندی بود که در سراسر جهان اسلام ومستضعفین طنین افکن شد و توانست برای بسیاری از جوانان ، روشنفکران ،نویسندگان و اندیشمندان تغییر جهت دهد .لیکن از دیگر سو عوامل غرب نیزهمواره در کمین نشسته و از هر سو برای ربودن نظرها و اندیشه ها تلاش مضاعفی در سطح جهان انجام می دهند .

طبیعی است که در این میان برخی به آن سو و برخی به این سو می خرامند .در ارزیابی نهایی هر چند ما حرکت های موجود در جهت مبازره اصولی و ریشه ای با پدیده غرب گرایی را کافی نمی دانیم و هرگز نمی توان انتظار داشت که کامل ترین برنامه ها بتواند به طورکلی ریشه این گونه گرایش ها را خشکاند؛ زیرا انسان ها بر اساس امیال وخواست های متفاوت که دارند و نیز متناسب با محیط های مختلفی که در آن رشد کرده اند و اندیشه های گوناگونی که ذهنشان با آن رشد یافته است ،گرایش های متفاوتی می یابند .بنابر این ضمن آنکه تا حد زیادی می توان کارنامه مبارزه با این پدیده را مثبت ارزیابی کرد، ولی همواره پرونده این گونه گرایش ها باز است و حرکتهای موجود یا هر حرکت دیگری می تواند آن رامحدود سازد، ولی نمی تواند به طور کلی آن را نابود کند .