شیعه می گوید فلان عالم سنی عقاید شیعه را تاییدمی کند پس چرا عمل نمی کند؟

– این که گفته می شود فلان عالم سنی حقانیت عقاید شیعه را تایید می کند و یا مثلا گفته می شود خود اهل سنت روایات مطابق مذهب تشیع را نقل کرده اند و …سوال می شود که چرا خود اهل سنت یا آن عالم سنی عمل نکرده است ؟ پاسخ : اولا، تایید عقاید شیعه از سوی یک عالم سنی ممکن است دو حالت داشته باشد :

۱- در واقع شیعه شده است زیرا حقانیت عقاید شیعه را پذیرفته است ولی در ظاهر و اسم هنوز سنی مانده است . ۲- حقانیت شیعه را تایید می کندولی حقانیت مذهب خود را نیز می پذیرد .

بدین معنا که شیعه را به عنوان یکی از مذاهب اسلامی می پذیرد، همان گونه که مذاهب چهارگانه اهل سنت هریک دیگری را می پذیرند .چنان که شیخ شلتوت مفتی مصر چنین فتوا داد.البته پذیرش مذاهب دیگر فقط در فروع و احکام است نه در تمام عقاید، مگربراساس مبانی پلورالیزم . ثانیا، در بسیاری از موارد عالم سنی مبانی مکتب تشیع را تصدیق می کند اما به دلیل تعصب بر مذهب آن را نمی پذیرد .

این حالت در علمای غیر محقق اهل سنت فراوان است و نویسنده شخصا مواردمتعددی از این حالت را مشاهده کرده است . ثالثا : گاه گفته می شود روایات موید شیعه در منابع اهل سنت وجود دارد اما برخورد اهل سنت با این روایات به گونه های زیر است :

۱- آن روایات را گرچه از نظر سند و دلالت تمام می دانند اما صرفا به دلیل مخالفت با مذهبشان نادیده می گیرند که منشاآن همان تعصب مذهبی است مانند برخوردی که با روایات فسق یا نفاق برخی از صحابه موجود است و یا روایات متعددی که در باب وضو یا برخی از شرایط نماز وارد شده است .

۲- آن روایات را از لحاظ سند صحیحنمی دانند زیرا روایات معارضی در برابر آنها در منابع رواییشان موجود است که یکی از دسیسه های خلفای اموی جعل همین روایات بوده است ( توضیحاین که تا سال ۱۰۰ هجری کتابت حدیث ممنوع بوده است و از آن پس کتابت حدیث نبوی آغاز شد .واضح است که جعل حدیث در این حالت بسیار آسان صورت می گیرد .

قانون منع کتابت حدیث از سوی عمر بن الخطاب در زمان خلافت ابوبکر صادر شد و تا سال ۱۰۰ هجری از سوی خلفای اموی اجرامی شد .

۳- گاه روایت را به گونه ای معنا می کنند که با مذهبشان سازگار باشد.یعنی عقاید مذهب را قرینه بر معنای روایت می گیرند که این برخورد معمولابا روایاتی است که از لحاظ سند به هیچ وجه قابل خدشه نیست . مانندبرخوردی که با حدیث غدیر دارند.