به چه دلیل نفس مجرد است؟

هر یک از انسان ها خود را به علم حضوری ادراک می کنیم در نتیجه ذات ما به وجود خارجی خود و نه به صورت ذهنی اش برای خود حاضر است و هر چه برای خود حاصل باشد قائم به ذات خود خواهد بود زیرا نه نیازمند موضوعی است که برآن عارض شود ونه نیازمند ماده است تا صورت جسمانی آن باشد پس نفس جوهری مجرد است.
شاهد اینکه: نفسناطقه انسان در بعضی افعال هم چون ادراک خودو ادراک ادراک خود و نیز اداراک قوای خویش از بکارگیری ابراز مادی (بدن) بی نیاز است و آنچه در فعل خود از ابراز خود ماده بی نیاز باشد. در ذرات خود نیز از آنها مستغنی است.
همچنین قوای جسمانی در اثر کار زیاد خسته و فرسوده شده لذا عمل باز می مانند. همچنین وقتی که فعل دوم این قوانین ضعیف تر از فعل اولشان باشد. قادر به ادراک نخواهند بود مثل اینکه قوه شنوایی پس از شنیدن اصوات بلند، قادر به درک آوای ضعیف نیست اما قوای غیر جسمانی از بسیاری افعال خسته نمی شوند و در عین حال توانایی ادارک امور قوی بعد از ضعیف و بالعکس را دارند.
از آنجا که قوه عاقله از کثرت تعقلات فرسوده نمی شود وهمچنین قادر به درک معقولات ضعیف پس از ادراک مقعولات قوی است، از سنخ قوای جسمانی نخواهد بود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )