آبا بدن ظرف وجود روح است؟

جسم و بدن مادی ظرف روح نیست تاسئوال شود که آیا جسم گنجایش روح را دارد یانه؟ روح به بدن تعلق می گیرد و با بدن است نه در بدن. زمان و مکان از ویژگیهای ماده وجسم است. واگر زمان به امر مجردی مانند روح نسبت داده شود به لحاظ تعلقش به جسم می باشد. نه به نحوه وجود مجردش.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )