آیا در دنیای دیگر ]آخرت[ هم انسان خدا را ستایش می کند؟

بله انسان هایی که بهشت راه می یابند در بهشت نیز تسبیح و حمد خدا را می گویند و این امر برای افراد خاص و برجسته در مقابل نعمت های بی کران و ارزشمند بهشت یکی از بزرگ ترین برترین نعمت های بهشتی نیز شمرده می شود.
قرآن کریم نیز بر این امر تصریح دارد «دعویهم فیها سبحانک اللّهم تحیتّهم فیها سلامٌ و اخر دعویهم ان الحمد لله رب العالمین»
البته ستایش و پرستش خداوند در جهان دیگر به عنوان وظیفه وتکلیف نخواهد بود زیرا جهان ثواب و پاداش است آنان از این جهت که حق متعال سزاوار ستایش وتسبیح است او را می ستایند و تسبیح می کنند به خلاف این جهان که جهان تکلیف و عمل و برخی خداوند را برای ترس از آتش دوزخ و برخی برای کسب نعمت های بهشت می پرستند و برخی دیگر، چون خدا را شایسته واهل ستایش می بینند، به پیشگاه او کرنش می کنند و او را می پرستند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )
۱۱/۵/۷۸
 
شروع تایپ نامه ها توسط آقای طالبی ۱۱/۰۵/۷۸