درباره ی احکام عده ی زن پس از طلاق توضیح دهید؟

زنی که در عدّه ی طلاق رجعی است در حکم همسر است مثلا شوهر نمی تواند او را از خانه یی که بوده بیرون کند و اگر مایل باشد می تواند به زن رجوع کند در این صورت بدون اینکه عقدی خوانده شود باز همسر او است و این مطلب از نظر فقه شیعه و اهل سنّت اتّفاقی است.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )