رجوع در عده طلاق چگونه است؟ آیا فقط به دست مرد است؟

همان گونه که طلاق چیزی است که به دست مرد قرار داده شده است رجوع نیز متفرّع بر طلاق است یعنی مرد می تواند(گرچه زن کراهت داشته باشد) رجوع کند البته اگر مرد از حقوق زن امتناع میورزد یا به او ستم می کند زن می تواند نزد حاکم شرع شکایت کند و حاکم شرع رسیدگی نماید و همچنین در مورد پرداخت نفقه.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )