برای پرداخت خمس چه باید کرد؟

برای پرداخت خمس و سهم امام باید به نمایندگان امام مراجعه کرد و برای کیفیت پرداخت آن باآنان، مشورت نمود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )