آیا کسی که خمس بدهکار است می تواند آن را بذّمه بگیرد؟

کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را بذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند مگر این که با حاکم شرع مصالحه کند و یا از او اجازه بگیرد، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )