اگر کسی اموال شخصی یا بیت المال را از بین ببرد یا به آن ضرر بزند چه باید کند؟

شخص ضرر زننده ضامن است، چه کار او به عمد باشد یا به سهو باید جبران کند. برای آگاهی تفصیلی از این احکام به رساله مراجع تقلید مراجعه کنید.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )
             احــکام
             سـیاسـات                            اسـراف