آیا دیدن کسی که به دار کشیده شده غسل دارد؟

دیدن کسی که به دار کشیده شده است، باعث وجوب غسل یا کفّاره نیست.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )