خلق به چه معناست؟

در مفردات راغب آمده که خلق در اصل به معنای تقدیر مستقیم (اندازه گیری درست و یاراست) است ولی در آفریدن شما بدون ماده قبلی بکار می رود. به عبارت دیگر به معنای ایداع است.
خلق السموات والارض، ای ابدعهما; و نیز در آفریدن شی از شئ دیگر بکار می رود. مانند خلق الانسان من نطفه.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۹ـ