اگر بخواهیم با اقوام و طوایف و اقلیّت های مذهبی ارتباط داشته باشیم چه معیارهایی باید رعایت شود؟

اگر بخواهیم با اقوام و طوایف و اقلیّت های مذهبی ارتباط داشته باشیم چه معیارهایی باید رعایت شود؟

اقوام و طوائف مثل اکراد که مسلمان هستند، مشکلی ندارد. امّا در اقلیّت های مذهبی ملاک هایی هست که باید رعایت شود.

۱٫ برخورد سازنده و احترام متقابل لازم است تا تحت عنوان تألیف قلوب(الفت دادن) به عقیده ما گرایش پیدا کنند.

۲٫ از نظر بعضی از علماء مثل فتوای رهبر انقلاب آنان پاک هستند و اشکالی ندارد. امّا برخی دیگر فتوی به نجاست دادند پس باید در اشیاء مرطوب و غذاها مراعات گردد.

۳٫ اگر قدرت تأثیرگذاری نداریم در مراسم آنان شرکت نکنیم، زیرا تردید خالی از مفسده نیست و به ویژه جوانان در این فضاها مشارکت نداشته باشند، زیرا تأثیر آن قطعی است.

( بخش پاسخ به سؤالات )