با وجود تفاوت در خلقت زن و مرد، چرا خداوند میفرماید که ما هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده ایم؟

تفاوت بین زن و مرد، تفاوت فیزیکی است که لازمه زندگی در این دنیاست و برآوردهشدن نیازهای طبیعیانسان منوط به این نوع تفاوت است. از پیامدهای این تفاوت خلقتی و تکوینی، وجود برخی از تفاوتهای اجتماعیاست که این نیز خود لازمه زندگی بهتری است، مانند تفاوت زن و مرد در تصدی مقام نبوت، قضاوت و … که این مواردفرع تفاوتهای جسمی میباشد. اما در ابعاد روحی و روانی و رشد و ترقی به سوی کمال و معنویت، تفاوتی بین زن ومرد نیست. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» گرامیترین شما نزد خداوند، باتقواترینشماست. و در طیّ طریق کرامت نظر به قشر خاصّی وجود ندارد. بلکه زن و مرد به طور یکسان مورد خطاب قرارگرفتهاند باید توجه داشت که وجود تبعیضات بین زن و مرد در برخی جوامع انسانی دیده میشود، علتش ضعففرهنگی و یا استعمار انسانهاست و آن را نباید به حساب خالق هستی گذاشت.