چرا بعضی فقط قرآن را قبول دارند و دعاها و عزاداریها را قبول ندارند؟

چرا بعضی فقط قرآن را قبول دارند و دعاها و عزاداریها را قبول ندارند؟

در مورد اعتقادات و باورها نخست به ذکر یک نکته میپردازیم و آن:

پیدایش باورها به یک سری اموری وابسته است که جملگی قابل توصیف و تبیین و انتقال به دیگران نیست.

یک سری چیزها بدیهی و یقینی است و هر که از عقلی سلیم بهرهمند باشد، به آنها باور دارد.

یک سری امور نظری و برای اعتقاد به آن نیاز به برهان و دلیل دارد. هر چه میزان قوّت و توانایی برهان و دلیل بیشتر باشد، میزان اعتقاد فردی که آن استدلال را پذیرفته است، قویتر میگردد. در این نوع معرفتها برخی پیدا میشوند که به جهت نپذیرفتن مقدمات استدلال، آن را قبول نمیکنند و به آن باور ندارند.

کوتاه سخن این که: باورها نتیجه مقدمات و استدلال است و چون میزان پذیرش آنها متفاوت است، باورهای افراد نیز متفاوت است.

اگر فردی قرآن را قبول دارد، لیکن دعاها و عزاداریها را قبول ندارد، میگوییم: این دو صورت دارد: یک صورت این است که هیچ یک از دعاها و عزاداریها را قبول ندارد. در این صورت میتوانیم برای او از اموری که قبول دارد (وجود خدا، قیامت، پیامبر اسلام و قرآن) بهره بگیریم و برهان و دلیل اقامه کنیم که لازمه پذیرش این امور مثلاً قرآن این است که دعاها را (حداقل برخی موارد آن را) میبایست بپذیرد و قبول داشته باشد، چون قرآن ما را به دعا کردن دعوت میکند و میگوید: قال ربّکم ادعونی استجب لکم؛(۱) پروردگار شما گفت: مرا بخوانید (دعا کنید) تا دعاهای شما را به اجابت برسانم.

هم چنین در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مشروعیت بلکه برتری عزاداری و اقسام آن را اثبات میکند. عزاداری فریاد ستمدیدگان علیه ستمگران است که در آیه ۱۴۸ سوره نساء این کار را جایز دانسته است.

عزاداریها بزرگداشت شعائر الهی محسوب میشود که در سوره حج آیه ۳۲ ما را تشویق به حفظ شعائر الهی کردهاند.

از برخی آیات استفاده میشود که پیامبران گذشته برای برخی از مصائب عزاداری میکردند، مانند سوگواری یعقوب در فراق یوسف که از ایه ۸۴ سوره یوسف استفاده میشود.

دستورهای قرآن مخصوص یک عصر و زمان خاصی نیست و شامل تمامی زمانها میشود.

صورت دوم این است که به برخی دعاها و عزاداریها و شیوه های متداول و عرفی آن ایراد دارد، در این صورت چون از دور دستی بر آتش داریم، نمیتوانیم قضاوت نماییم.

شاید ایراد و انتقادهای او منطقی باشد، باید سخن او را شنید و سپس قضاوت نمود ما هم ممکن است به برخی از روشهای عزاداری و دعا خوانیهای موجود نقد داشته باشیم.

خوب است جزئیات و دلیل سخن آنان را برای ما بنویسید تا با توجه به آن پاسخ را ارسال نماییم.

پی نوشتها:
۱ غافر (۴۰) آیه ۶۰٫