اذن پدر در ازدواجی که برای محرمیت است، شرط است؟

دختر باکره در ازدواج خود اعم از عقد دائم یا موقت یا برای محرمیت باید از پدر یا جدپدری خود اجازه بگیرد.[۵]