اگر همسر کسی از انجام وظایف زناشویی خود داری کند و ازدواج مجدد یا طلاق زن امکانپذیر نیست و مرد احتمال دهد منحرف شود، چه بکند؟

برای ارضای غریزه جنسی راه شرعی و حلال غیر از ازدواج اعم از دائمی یا موقت وجود ندارد. بهتر است خانم را که بدون عذر تمکین نمیکند، راه نمایی نمود که کارش خلاف شرع است و باید وظیفه شوهر داری را ایفا نماید. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: اگر مرد از زنش درخواست همخوابگی نماید و زن معطل کند تا مرد خوابش ببرد، تا وقتی که مرد بیدار شود، ملائکه بر این زن لعنت میفرستند.[۳] در روایات متعدد وارد شده عمل زنی که همسرش از او ناراضی است، مقبول نمیشود.