اگر مرد بخواهد که زن با آلتش بازی کند تا منی بیرون آید و آن هم در ایام حیض، حکم این عمل چیست؟

اشکالی ندارد.