در آغاز سن بلوغ به علت ناآگاهی به گناه(Y) آلوده شدم و الان که تقریبا ۱۷ سال دارم، واقعا از کارهای خود پشیمانم، لطفا مرا راهنمایی کنید.

اگر چه در پاسخ پرسش پیش جواب این سؤال داده شده، لیکن نکتهای را از باب تذکر بیان میکنیم:

از قران کریم استفاده میشود توبه به دو شرط پذیرفته میشود:

۱ – گناهکار با انگیزد کفر و طغیان بر خداوند گناه نکرده باشد، بلکه در اثل جهل و نادانی، غفلت و فراموشی مرتکب گناه شده باشد.

۲ – پس از ارتکاب گناه زود پشیمان شود و توبه کند، نه آن که امروز و فردا کند و تا دم مرگ به گناه ادامه دهد و آن موقع بخواهد توبه نماید.(۱)

برادر! بدان که ناآگاهی شما از آن گناه و عملی که انجام دادهاید از یک سو، و غلبه نفس اماره و شهوت از سویی دیگر، هم چنین توبه و پشیمانی شما در آغازین سالهای بلوغ، باعث میشود که خداوند شما را مورد لطف و عنایت خویش قرار دهد و مشمول عفو آمرزش خویش گرداند.

مهم این است که بر این اراده و بازگشت خویش استوار و ثابت قدم بمانید.

انشاء اللَّه با این بیداری و آگاهی که پیدا کردهای، عمل گناه تکرار نمیشود، اگر خدای نکرده مشکلی در این مورد داشتی، با ما مکاتبه نمایید.

پی نوشتها:

۱ – قرآن میفرماید: تنها توبه کسانی نزد خدا شایسته پذیرفتن است که از روی نادانی مرتکب گناه میشوند و به زودی توبه میکنند، که خدا به سوی آنها بر میگردد و آنان را مورد لطف و عنایت قرار میدهد و خداوند دانا و حکیم است، اما آنان که به اعمال ناشایسته تا دم مرگ ادامه میدهند و آن گاه توبه میکنند، و انها که در حال کفر از دنیا میروند، توبه شان پذیرفته نخواهد شد و ما برای آنان عذاب دردناکی آماده کردهایم. نساء (۴)، آیه ۱۷ و ۱۸٫