با توجه به این که تراشیدن ریش حرام است، چرا بعضی افراد در تلویزیون ریش خود را می زنند؟

تراشیدن ریش و کوتاه کردن آن به قدری که صدق ریش نکند، به احتیاط واجب حرام است.۱برخی از افراد که به این حکم توجه نمی کنند گناه می کنند و در قیامت باید جوابگوی اعمالشان باشند. فمن یعمل مثقال ذرّه خیراً یره و من یعمل مثقال ذرّه شرّاً یره؛۲ هر کس به هر قدر خوبی یا بدی کند آن را یا جزای آن را خواهد دید.

۱ امام خمینی، استفتائات، ج ۲، ص ۳۰٫

۲ زلزال ( ) .