کفاره روزه سال های قبل به نرخ امروز باید باشد یا نرخ همان سال؟

باید به نرخ امروز باشد.