به دلیل شرایط کاری در مورد مسائل نماز و روزه از آیت اللّه اراکی (ره ) تقلید می نمودم . بعدازفوت ایشان نتوانستم از مجتهد زنده اجازهء بقا بر آیت اللّه اراکی (ره ) بگیرم . آیا فعلاً باید از مجتهد زنده شخصاً ومستقیماً اجازه بگیرم ؟ اعمال قبلی ام که این گونه تقلید می کرده ام , چگونه است ؟

در بقای بر تقلید میّت , اجازهء یک مجتهد زنده شرط است و اجازه گرفتن از شخص مجتهد لازم نیست , بلکه همین که در رسالهء ایشان نوشته باشد کافی است و اجازه محسوب می شود و نیازی نیست به منزل ایشان رفت و از ایشان اجازه بگیرید. خوشبختانه تمامی مراجعی که فعلاً درقید حیات هستند, بقای بر میّت را اجازه می دهند. بنابراین اعمال سابق شما که بر فتوای آیت اللّه اراکی عمل می کردید, صحیح است و مشکلی ندارد. فعلاً یکی از مراجعی که زنده هستند و تشخیص می دهید اعلم از دیگران هستند, تعیین کنید و به اجازهء ایشان باقی بمانید.