زن شوهرداری که به مدت سه الی چهار ماه از شوهرش دور است , آیا می تواند در این مدّت به اذن شوهر برای زیبایی زیر ابروهایش را اصلاح کند؟ اگر چنین کند, آیا پوشاندن آن واجب است ؟

اصلاح کردن و چیدن موی زیر ابرو مخصوصاً به اذن شوهر از نظر شرعی مانعی ندارد, اما هر چیزی که عرفاً زینت محسوب شود, پوشاندن آن لازم است .