اگر کسی نماز واجب به گردن دارد, می توان قبل از قضا کردن آن نماز مستحبی بخواند؟

کسی که نماز قضا دارد, می تواند نماز مستحبی بخواند.(۱)

(پـاورقی ۱٫توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۷۷۸ مسئله ۱۳۷۳