شخصی در زمان امام خمینی (ره ) به سن تکلیف رسیده , با این که رسماً مقلد ایشان بوده ورساله اش را در خانه داشته , اما حتی یک بار به رساله اش مراجعه نکرده است . آیا چنین شخصی می تواند بر تقلیدامام باقی باشد؟

از مرجع بزرگواری پرسیده اند: در پاسخ گفته اند: .(۱)

با توجه به پرسش و پاسخ فوق در پاسخ شما گفته می شود: اگر مردا از این عبارت این باشد که فتوای امام (ره ) را یاد نگرفته و تنها طبق احتیاط عمل می کرده است , در این صورت نمی تواند بر تقلید مرحوم امام (ره ) باقی بماند, چون تقلید از ایشان تقلید ابتدایی از میّت خواهد بود, ولی اگرمنظور این باشد که تنها به رساله مراجعه نکرده , اما طبق فتوای حضرت امام (ره ) به گفتهء دیگران عمل می کرده است ,در این صورت می تواند بر بقای تقلید ایشان باقی بماند.

(پـاورقی ۱٫آیت الله فاضل , جامع السمائل , ج ۱ ص ۲۶ س ۱۷