آیا همه علما شور زدن را در سینه زنی حلال میدانند؟

شور زدن از اصطلاحات خاص عزاداری و نوحه خوانی است. وقتی سینه زنی یا زنجیر زنی به نقطه اوج خود میرسد، ریتم حرکتها و صداها سریعتر و پرشورتر میشود. فقها این گونه عزاداری را جایز میدانند و نهی خاصی از ناحیه فقها در این خصوص وارد نشده است. امروزه این حالت در عزاداریها رایج و متعارف است.