ملاک حکم حرمت موسیقی چیست ؟ اگر خواننده زن باشد, گوش دادن بهآن حرام است ؟ یا حرمت به خاطرآهنگ و رقم خاص آن و یا به محتوا و مضامین باطل و گمراه کننده آن مربوط می شود؟

موسیقی مطرب و لهوی حرام است . خواننده آن زن باشد یا مرد حکم آن تفاوتی نمی کند بلکه کلیه موسیقی ها وصداها و آهنگ ها و آوازه خوانی هایی که مناسب مجالس خوشگذرانی و لهو وفساد باشد یا مشتمل بر محتوا و مضامین باطل و گمراه کننده باشد ـ و یا مقدمه ای برای یک گناه دیگر قرار گیرد ـ حرام است .(۱)

مفهوم کلام این است که اگر موسیقی مطرب و لهو و لعب نباشد حرام نیست اگر زن و مرد با هم بخوانند به طوری که صدای زن مشخص نباشد مانعی ندارد, ولی از زن در میان مجلس آمیخته با مردان بخواند حرام است .

(پـاورقی ۱٫آیت اللّه تبریزی , استفتائات جدید, ص ۲۲۰ آیت اللّه مکارم شیرازی , مجموعه استفتائات جدید, ص ۱۴۶ـ ۱۴۷ آیت اللّه فاضل لنکرانی , ج ۱جامع المسائل , ج ۱ ص ۲۵۴