در جایی مانند بیابان هستیم , متوجه شدیم در آبی که می خواهیم با آن وضو بگیریم سگ هست وآب دیگری هم نداریم . آیا می توان با آن آب وضو گرفت ؟

اگر آب جاری باشد مثل رودخانه و یا آب به قدر کر باشد آب پاک است و می توان با آن وضو گرفت در غیر این صورت وظیفه اش تیمم است .