آیا زن حائض می تواند به امام زاده برود؟

زن حائض می تواند به زیارت قبر امام زاده ها برود. فقط به مساجد و اطراف ضریح امامان معصوم ع نمی تواند برود.(۱)

(پـاورقی ۱٫همان , ص ۲۵۴ مسئله ۴۵۰و ۳۵۵