اگر کسی بخواهد غسل کند و پول حمامی را به خاطر نداشتن ندهد آیا غسل او باطل است ؟

اگر از ابتدا که می خواهد غسل کند قصدش این باشد که پول حمامی را ندهد غسل او باطل است  امااگر از حمامی  قبل از غسل استجازه کند و به او بگوید: پول ندارم و او اجازه بدهد غسل او باطل نیست .(۱)

(پـاورقی ۱٫توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۲۱۹ مسئله ۳۸۱