اگر دو نفر مجتهد یکسان باشند یکی از لحاظ سن مسن تر باشد آیا ملاک برتری او است ؟

اگر دو مجتهد یکسان باشند انسان مخیّر است از هر کدام که بخواهد تقلید نماید و سن در این مسئله دخالتی ندارد. اگر تشخیص اعلمیت یک نفر مشکل باشد باید به گمان یا به احتمال بر اعلمیت یکی بر دیگری عمل نماید.