بوسیدن برادر دایی عمو و بوسیدن پسرهای کوچک چه حکمی دارد؟

بوسیدن مردان محرم اگر بدون قصد لذّت باشد اشکالی ندارد و بوسیدن پسرهای کوچک تا قبل ازرسیدن به حدّ تمیز (تشخیص ) اشکالی ندارد.

امام موسی بن جعفر۷فرمود: کسی که خویشاوندان خود را ببوسد اشکالی ندارد و بوسیدن برادر بر گونهء اواست و بوسیدن امام بر پیشانی او است .()

(پـاورقی ۴٫بحارالانوار, ج ۷۳ ص ۴۰

امام صادق ۷فرمود: بوسه زدن بر لب جایز نیست مگر بر زوجه و فرزند کوچک .()

(پـاورقی ۵٫همان , ص ۴۱

پیامبر۶فرمود: هرگاه مردی بخواهد زن های محرم (خواهر, مادر, خواهر زاده ها و برادر زاده ها) را ببوسدپیشانی یا سر او را ببوسد. و صورت یا دهان او را نبوسد.()

(پـاورقی ۶٫همان , ص ۴۲