آیا وضو گرفتن در جایی که توالت و دستشویی کنار هم قرار گرفته اند اشکال دارد؟

وضو گرفتن در جایی که دستشویی کنار توالت و در یک جا قرار گرفته اشکال ندارد. به بیان روشن تر صرف این که وضو را در جایی گرفته که توالت در آن جا قرار داشته ضرری به وضو نمی زند وضو صحیح است .