اگر تکبیره الاحرام بگوییم و امام سر از رکوع بردارد حکم نماز چگونه است ؟

اگر تکبیر گفتیم و قبل از این که به رکوع امام برسیم امام سر از رکوع برداشت می توانیم نیت فرادا کنیم و نماز را تمام کنیم و می توانیم همین طور بایستیم تا امام برای رکعت بعد بلند شود و آن را برای خود رکعت اول حساب کنیم و نمازمان را با جماعت بخوانیم .(۱)

(پـاورقی ۱٫توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۷۵۹