آیا ابوبکر و عمر با هم و با علی(ع) وفاطمه(س) خویشاوند بودند؟

ابوبکر و عمر هر دو پدر زن پیامبر بودند. عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر، هر دو از زنانپیامبر بودند، ولی ابوبکر و عمر خویشاوند نبودند.

ابوبکر با علی(ع) و فاطمه (س) خویشاوند نبود.

عمر نیز باعلی(ع) و فاطمه(س) در ابتدا خویشاوند نبود، ولی بنا به قولی بعداً عمر با ام کلثوم، دختر حضرت علی(ع) ازدواج کرد.