آیا دایی و عموی شوهر به زن آن شوهر محرم هستند؟

دایی و عموی شوهر برای زن آن شوهر نامحرم است.