هنگام بارش برف و باران آیا رفت و آمد سگهای ولگرد موجب نجاست کوچه و خیابان میشود

تا مادامی که علم به نجاست ندارید پاک
است و اگر اطمینان به نجاست کوچه دارید باید

اجتناب کنید. البته به محض عبور سگی از کوچه

نمیتوان حکم به نجاست تمام کوچه نمود. چون

علم به سرایت و ملاقات بقیه نداریم.